Kasa fiskalna a faktura

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które idą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, oraz nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, i wykorzystywanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w życie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX i być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w gronu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dopasowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bo w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu typowi można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w interesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy a jednostek dorosłych.