Obowiazek wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej maja wspolnicy spolki

Każdy przedsiębiorca, w naukę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty także inne urządzenia, których liczbę w elemencie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych a musi on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych zachodzi w miesiącu, w którym stał on uzyskany.

Ewidencja środków trwałych może żyć dominowana w książce kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w korporacji dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej przygotowania. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.