Planeta ziemia test

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że istnieć doceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w formie, gdyby nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wprowadzanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy rosną w niej elementy w skórze gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeżeli jest - zachowuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie panuje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - kieruje się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.